Modern Kitchen

 ניהול נכסים ריקים 

              טיפול בנכסים ריקים מצריך טיפול שונה מאשר בנכס שמושכר וגרים בו אנשים. נכס שעומד ריק זמן ממושך חייב טיפול תקופתי שכולל ניקיון, אוורור, הפעלת כל המערכות: חשמל, מים, אזעקה, גינון, במידה ויש בריכה אז טיפול, שימור, ניקיון ועוד. זאת במטרה לוודא שאלו נשמרות תקינות ולא

.נוצר בהן בלאי של חוסר שימוש

   .בן היתר גם טיפול מול ועד הבית והדיירים

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

גם אתם רוצים לישון טוב יותר?

052-2226069 / 076-5400799

כתובתינו:הירקון 319 נמל תל-אביב